Loading...

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Η έντονη σεισμικότητα της Ελλάδος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε κάθε προγραμματισμό και σχεδιασμό πυρηνικών εργοστασίων, δεν αποτελεί όμως αποτρεπτικό παράγοντα. Υπάρχουν δεκάδες πυρηνικών εργοστασίων σε σαφώς σεισμικές περιοχές (π.χ. στην Καλιφόρνια και Ιαπωνία) χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ.Γιατί να τρέχουμε στην Ιαπωνία, αφού μπορούμε και στην Ελλάδα; Ας θυμηθούμε το πόρισμα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ το 2009.

Η Ακαδημία Αθηνών λέει ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πορίσματα της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών επί του θέματος «Πυρηνική Ενέργεια και Ενεργειακές Ανάγκες της Ελλάδος»
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
● Η Ελλάδα, όπως κάθε άλλη χώρα, επιθυμεί να έχει επαρκή και ασφαλή κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια με ανταγωνιστικές τιμές και αποδεκτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιβάλλεται, επομένως, διερεύνηση όλων των προσφερόμενων πρωτογενών πηγών ηλεκτροπαραγωγής και συγκριτική μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που παρουσιάζει η κάθε μία.
● Τα τελευταία χρόνια, οι αυξανόμενες ανάγκες της Ελλάδος σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μόλις οριακά. Η οριακή αυτή κάλυψη των αναγκών της Ελλάδος σε ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να συνεχιστεί επί αρκετό χρονικό διάστημα και μάλιστα είναι πιθανόν να παρουσιαστεί και ενεργειακό έλλειμμα κατά το 2020. Η κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ακόμη και μετά την πλήρη αξιοποίηση όλων των πηγών ηλεκτροπαραγωγής που ήδη χρησιμοποιούνται (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανώτατα όρια χρησιμοποιήσεώς των επιβάλλονται και από την ανελαστικότητα των ωρών λειτουργίας των θερμοηλεκτρικών μονάδων.
● Αναγκαία είναι κατά συνέπεια η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών, και ως τέτοιες αναγνωρίζονται (α) οι εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, (β) ο εισαγόμενος λιθάνθρακας, και (γ) η πυρηνική ενέργεια. Η πρώτη επιλογή συνεπάγεται εξάρτηση και ανταγωνιστικότητα με τις γειτονικές χώρες, η δεύτερη είναι ενδεχομένως αναπόφευκτη μεσοπρόθεσμη αλλά ρυπογόνος λύση, και η τρίτη, ακόμη και αν γίνει αποδεκτή, απαιτεί 10-15 χρόνια μεταξύ λήψης απόφασης και υλοποίησής της.
● Σε αντίθεση με την οριακή ενεργειακή επάρκεια, επιθυμητή θα ήταν η ύπαρξη υπερεπάρκειας εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας για ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη και εξαγωγή.
● Οι παραπάνω παράμετροι καθιστούν επιβεβλημένη τη σοβαρή εξέταση της πυρηνικής επιλογής και υπεύθυνη αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της.
● Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
- Κύρια πλεονεκτήματα:
Ενεργειακή ασφάλεια και μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα ηλεκτρική ενεργειακή επάρκεια, ενεργειακή ασφάλεια (τα πυρηνικά εργοστάσια μπορούν να αποθηκεύσουν καύσιμο έως 5 έτη), ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (η πυρηνική ενέργεια μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί), διαφοροποίηση καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, μείωση των αερίων θερμοκηπίου (αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα), μεγαλύτερες ποσότητες και χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κύρια μειονεκτήματα: Ανάγκη διαχείρισης των καταλοίπων και υψηλό αρχικό κόστος που απαιτείται για τα συστήματα ασφάλειας και αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών (κίνδυνοι ασφάλειας, τρομοκρατίας, διασποράς πυρηνικών υλικών, διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων, και υψηλό (2.500-4.500 ευρώ ανά KW) αρχικό κόστος κατασκευής του πυρηνικού σταθμού).
● Τα πυρηνικά εργοστάσια έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και χαμηλό κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά καύσιμα είναι, περίπου, σταθερό διαχρονικά και ανταγωνιστικό σε σχέση με τις άλλες πρωτογενείς πηγές.
● Η κοινή γνώμη ανησυχεί για την ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων και, κυρίως, για τον ενδεχόμενο κίνδυνο ατυχημάτων, έστω και αν η πιθανότητα να συμβούν τέτοια ατυχήματα είναι πολύ μικρή. Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη σχάση του ουρανίου είναι σχετικά ασφαλής και η σχετική τεχνολογία είναι ώριμη και επαρκώς τεκμηριωμένη.
Το ρεκόρ ασφάλειάς της είναι υψηλό και προβλέπεται ότι στο μέλλον θα είναι υψηλότερο λόγω της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί τόσο από τεχνολογικής όσο και από θεσμικής πλευράς στα θέματα ασφάλειας, καθώς και της συσσωρευμένης εμπειρίας από τη λειτουργία επί πολλά έτη πυρηνικών εργοστασίων. Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι σημαντικό ποσοστό του κόστους της πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στα επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης πιθανών κινδύνων, στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ατυχήματος, και στην ετοιμότητα αντιμετώπισης των συνεπειών σε περίπτωση ατυχήματος. Επισημαίνεται, ότι το ατύχημα στο Three Mile Island (ΗΠΑ) είχε μόνο σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις (η διαρροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον ήταν ελάχιστη) και ότι το ατύχημα στο Chernobyl (πρώην Σοβιετική Ένωση) είναι αδύνατον να συμβεί σε αντιδραστήρες δυτικού τύπου.
Η έντονη σεισμικότητα της Ελλάδος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε κάθε προγραμματισμό και σχεδιασμό πυρηνικών εργοστασίων, δεν αποτελεί όμως αποτρεπτικό παράγοντα. Υπάρχουν δεκάδες πυρηνικών εργοστασίων σε σαφώς σεισμικές περιοχές (π.χ. στην Καλιφόρνια και Ιαπωνία) χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα. Προφανώς, η σεισμική θωράκιση αυξάνει το κόστος της κατασκευής.
● Το πλέον κρίσιμο πρόβλημα της αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας είναι η ασφαλής διαχείριση των ραδιενεργών πυρηνικών καταλοίπων/αποβλήτων. Επί του θέματος αυτού παρατηρούνται τα εξής:
- Αν και τα ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα/απόβλητα είναι επικίνδυνα, η ποσότητα και ο όγκος τους είναι πολύ μικρός.
- Οι ειδικοί επιστήμονες θεωρούν τα ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα/απόβλητα επιστημονικά και τεχνικά καλώς κατανοητά και πρόσφορα για την ασφαλή τους διαχείριση, ενώ τονίζουν την άριστη επιστημονική βάση της τεχνολογίας ανίχνευσης, των μηχανισμών επίδρασης επί των οργανισμών και των συνεπειών της, καθώς και των τρόπων παρακολούθησης των σχετικών ακτινοβολιών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι υπάρχουν αρκετές μέθοδοι μείωσης της τοξικότητας των καταλοίπων και απομόνωσής τους από τη βιόσφαιρα και ότι η ραδιενέργειά τους μειώνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.
- Τα πυρηνικά κατάλοιπα είτε ανακυκλώνονται είτε ενταφιάζονται χωρίς ανακύκλωση. Η πρώτη περίπτωση έχει οικονομικά οφέλη και μειώνει σημαντικά τον όγκο των καταλοίπων, ενέχει όμως τον κίνδυνο χρήσης του παραγόμενου πλουτωνίου για τρομοκρατικές ενέργειες. Σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση, οριστικοί χώροι εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής σε πολλές χώρες. Ουδεμία όμως χώρα διαθέτει σήμερα οριστικούς χώρους εναπόθεσης των πυρηνικών αποβλήτων.
- Η χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή από μία χώρα προϋποθέτει τη θέσπιση ενός εθνικού προγράμματος διαχείρισης για την προσωρινή και μόνιμη αποθήκευση ραδιενεργών καταλοίπων που θα προέλθουν από τις προτεινόμενες πυρηνικές μονάδες. Η διεθνής αποδοχή αυτού του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη. Τονίζεται, εν προκειμένω, ότι η λύση των καταλοίπων ναι μεν επιβάλλεται να είναι εθνική, αλλά είναι θέμα συμφωνίας με τους προμηθευτές του πυρηνικού υλικού.
● Είτε η διαχείριση των πυρηνικών καταλοίπων περιλαμβάνει ανακύκλωση του αναλωμένου
καυσίμου είτε όχι, μία αποδεκτή λύση του προβλήματος των πυρηνικών καταλοίπων/αποβλήτων είναι επιτακτική προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο.
● Το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας παραμένει κρίσιμο για τη χώρα μας καθώς τα πυρηνικά εργοστάσια είναι ήδη πραγματικότητα και προβλέπεται να αυξηθούν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
● Επιβάλλεται ρεαλιστική αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών και στόχων της Ελλάδος και πλήρης ανάλυση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων όλων των πηγών ενέργειας: ορυκτών καυσίμων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και πυρηνικής ενέργειας.
● Σε ότι αφορά την πυρηνική ενέργεια, ενδείκνυται:
- Να κριθεί κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μία συνιστώσα του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδος και κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται.
- Να αρχίσει μια οργανωμένη, εκτεταμένη, αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και πολιτικών επί των ενεργειακών αναγκών και προβλημάτων της χώρας, ώστε να κριθεί κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Ελλάδος.
- Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την τεχνογνωσία και την αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και, επιπροσθέτως, μέτρα δημιουργίας ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού με μακροπρόθεσμη εθνική επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης.
- Να αρχίσει η προετοιμασία των αναγκαίων μελετών, νομοθεσιών και υποδομών, ώστε η χώρα να είναι, ‘εν δυνάμει’, έτοιμη για την όποια επιλογή.

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Αλληλεγγύη στoυς ΑιγύπτιουςΔεν ειμ’ εγώ σπορά της τύχης
ο πλαστουργός της νιας ζωής.
Εγώ μαι τέκνο της ανάγκης
...κι ώριμο τέκνο της οργής.
Κ. Βάρναλης

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Αντεπαναστατική επιστολή του Γρηγορίου του Ε'

Η αντεπαναστατική επιστολή του Γρηγορίου του Ε' που δημοσιεύουμε, παντελώς αγνοημένη από την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, -αν και καταγράφεται χωρίς παράθεση από τον Τάσο Γριτσόπουλο, στην εξαντλητική εργογραφία του για τον Γρηγόριο τον Ε' (|Μονή Φιλοσόφου|, Αθήνα 1960, σελ. 372), είναι μία από τις τέσσερις αντεπαναστατικές επιστολές που επιχείρησε να στείλει ο πατριάρχης στους ύποπτους και συνυπεύθυνους, κατά την οθωμανική νομιμότητα, μητροπολίτες των επίμαχων περιοχών:

Ο αφορισμός του Γρηγορίου του πέμπτου στους επαναστάτες έλληνες

Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oικουμενικός Πατριάρχης.
Οι τω καθ’ ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι τε και επίσκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της καθ’ ημάς του Χριστού μεγάλης εκκλησίας και εκάστης επαρχίας ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού, και λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσις.
Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων.

Μια ενδιαφέρουσα αναφορά του τράγου Δημητσάνας στον Γρηγόριο τον πέμπτο...

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ο σύντροφος Βούρος μας μιλάει για τα σοσιαλιστικά ματ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ-ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι κάτοικοι της Κερατέας διοργανώνουν Συναυλία Διαμαρτυρίας στην πόλη της Κερατέας (Κόμβος Μητραντώνη) την Πέμπτη 23/12 για να διαμαρτυρηθούν για το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό ΕΓΚΛΗΜΑ που συντελείται στην περιοχή τους και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ενάντια στην παράνομη παρουσία των ΜΑΤ, την βία και τον ξυλοδαρμό των πολιτών και την σύλληψη νέων παιδιών με ψεύτικες κατηγορίες.
Τον αγώνα των κατοίκων θα στ...ηρίξουν με την παρουσία τους οι καλλιτέχνες:

Απαράδεκτες εκδηλώσεις αχαριστίας και αγνωμοσύνης του ελληνικού λαού απέναντι στους πολιτικούς, συνδικαλιστικούς και οικονομικούς μας ταγούς. Ευτυχώς που γίνονται ακόμα θαύματα…

Την επόμενη φορά να τους ραίνουμε με τριαντάφυλλα και με θερμές εκδηλώσεις αγάπης σιγά σιγά θα τους αλλάξουμε!

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Πρωτοβουλία ενάντια στη βία

Μετά το τραγικό συμβάν του ξυλοδαρμού εκπροσώπου του ελληνικού λαού, που όλους μας συγκλόνισε,  το ραντεβού στα γουναράδικα αισθάνεται -καθ υπόδειξη και κάποιων συντρόφων- την ανάγκη να καταδικάσει απερίφραστα κάθε μορφής βία απ όπου κι αν προέρχεται.
Επειδή το ραντεβού στα γουναράδικα δεν θέλει να ταυτιστεί με βίαιες ενέργειες ( όπως επαναστάσεις, εξεγέρσεις κ.τ.λ.) προτίθεται να ξεκινήσει μια εκστρατεία εναντίωσης στον καπιταλισμό με κυριακάτικα πικ νικ σε λιβάδια, όπου όλοι μαζί θα τραγουδάμε τραγούδια επαναστατικά μέχρι να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, το ραντεβού στα γουναράδικα θα ήθελε να καταδικάσει απερίφραστα τα παλιόπαιδα της ιντιφάντα που πετώντας πέτρες άνοιξαν την μύτη ενός Ισραηλινού στρατιώτη.
Καμία πράξη βίας δεν πρέπει να δικαιολογείται για κανένα λόγο, ποτέ.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Noam Chomsky-Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ σε pdf

Στο συναρπαστικό αυτό βιβλίο, ο Νόαμ
Τσόμσκι, μέσω μιας πληθώρας ντοκουμέντων,
καταρρίπτει τον μύθο των ανεξάρτητων ΜΜΕ, τα
οποία η προπαγάνδα θέλει θεματοφύλακες της
ελευθερίας του λόγου και της δημοκρατίας, ενώ
δεν είναι παρά ένας μηχανισμός ελέγχου της
σκέψεως, στην υπηρεσία των συμφερόντων του
κράτους και των μεγάλων εταιρειών. Πίσω από το
.θέαμα του ανεξάρτητου δημοσιογράφου, η
εταιρειακή ελίτ είναι εκείνη η οποία αποφασίζει,
τελικά, τι θα δούμε, θα ακούσουμε ή θα
διαβάσουμε. Έτσι, ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ
μπορεί να συνεχίζει ακάθεκτος το «θεάρεστο»
έργο του, οικοδομώντας ένα, πρωτοφανές στην
Ιστορία, σύστημα παγκοσμίου ελέγχου το οποίο
κατ' ευφημισμόν ονομάζεται «Νέα Παγκόσμια
Τάξη».

http://rapidshare.com/files/436924261/Noam_Chomsky-___________________________________________________________.pdf

Απ το Μπουένος Άϊρες ως την Αθήνα -Θάνατος στον καπιταλισμό-. ΌΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ. Τα ελικόπτερά τους να μη βρουν γη να προσγειωθούν.

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Γιατί να νοιαστούμε για τους δημοσιογράφους; από Augustine Zenakos

Ειδικά όταν αυτοί δεν νοιάστηκαν για εμάς, δεν μίλησαν, ήταν αυτοί που ήταν, ήταν διαπλεκόμενοι, αλαζόνες, ακατάλληλοι, αμόρφωτοι, ανίκανοι, φτηνοί…

Αυτή την Κυριακή ΔΕΝ παίρνουμε ''Βήμα''. Κανείς. Εχει απολυμένους.Αμα θέλουμε τον Γούντι Αλλεν, πάμε στο βιντεο κλαμπ ή το κατεβάζουμε!

Η ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης:

«Η Γενική Συνέλευση του Βήματος, που συνεκλήθη επειγόντως, όταν ξεκίνησαν πάλι ξαφνικές απολύσεις, παραβιάζοντας τις συμφωνίες της εργοδοσίας με τα σωματεία μας και πετώντας στα σκουπίδια την επίσης ομόφωνη απόφασή μας της Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2010, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Να καταργηθεί ο αντιτρομοκρατικός νόμος ΤΩΡΑ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΩΡΑ

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κοιν.: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή,
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χάρη Καστανίδη,
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Γεώργιο Α. Παπανδρέου.

Με αφορμή τις δίκες των 11 ανηλίκων στη Λάρισα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2010, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά κακουργηματικών πράξεων, ορισμένες από τις οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου (187 του Ποινικού Κώδικα περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης). Οι 11 ανήλικοι κατηγορούνται για επεισόδια και καταστροφές που έγιναν στο κέντρο της Λάρισας μετά από την πορεία της 8ης Δεκέμβρη 2008 για τη διαμαρτυρία του θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. Την ίδια ημέρα ανάλογες διαμαρτυρίες εκδηλώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Συνολικά την περίοδο 6 Δεκεμβρίου - 14 Ιανουαρίου 2008 έγιναν πάνω από 250 συλλήψεις πανελλαδικά που κατέληξαν σε 67 προφυλακίσεις.

Χρήστος Μπρατάκος "ΜΑΤ ΟΙ ΚΡΑΝΟΦΟΡΟΙ" Ενα παλιό μα εξαιρετικό βιβλίο για όσους δεν το έχουν διαβάσει

http://rapidshare.com/files/435702702/mat.pdf

"Γιατί φτιάξαμε τη Μακρόνησο" από τον ΙΟ (της ανεξαρτησίας πλέον)

Σε μια αδημοσίευτη εμπιστευτική Εκθεσή του, το 1950, ο επικεφαλής του "αναμορφωτικού έργου" της Μακρονήσου ταξίαρχος Γεώργιος Μπαϊρακτάρης δίνει τις δικές του κυνικές εξηγήσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία του κολαστηρίου.


Τέτοιοι άνθρωποι (τυπικά σε αυτό το είδος ανήκουν) δεν θέλανε και τους νέους παρθενώνες στην μακρόνησο?

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Μακαρθισμός Β

Ο κρυφός πόθος κάθε εξουσίας είναι πάντα ο ίδιος: ο έλεγχος της σκέψης, η ποινικοποίηση της ελευθερίας της έκφρασης, η παρεμπόδιση της διακίνησης ιδεών. Το πρόσχημα διαφέρει. Στα χρόνια του μακαρθισμού ήταν ο κομμουνισμός· σήμερα, η τρομοκρατία. Η αμερικανίδα ιστορικός Ελεν Σρέκερ μελετά εδώ και χρόνια τους τρόπους που το «σύστημα» εξευτέλιζε προσωπικότητες και κατέστρεφε ανθρώπους εκείνα τα σκοτεινά χρόνια του Ψυχρού Πολέμου» στις ΗΠΑ. Θυμίζοντάς μας ότι η εξουσία έχει τη δύναμη -όταν τα αντανακλαστικά των πολιτών βρίσκονται εν υπνώσει- και την «τεχνογνωσία» να το κάνει οποτεδήποτε κρίνει ότι της είναι αναγκαίο. Χθες, σήμερα, αύριο...

Μακαρθισμός Α

Στο ίδιο έργο θεατές

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Τα μάθατε ? Ο Δεκέμβρης του 08 φταίει και για την χρεοκοπία της Ελλάδας...

Σημείωση Ρ.Σ.Γ. Το σύμπαν βοούσε, (όλες οι φυλλάδες γράφαν) ότι συζητούσαν για χρήση του στρατού αυτοί το χαν κρυφό -αποκλειστικό- καμάρι.. Οσο για το σχόλιο σε σχέση με τα Δεκεμβριανά ε τι να πω, ούτε ο παπαχελάς δεν θα ξεκίναγε έτσι άρθρο.... Μήπως τους διακατέχει έλλειψη ψυχραιμίας? Μήπως η πηγάδα είναι ρηχή ?
απο http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=15724&Itemid=85


Δικαίωση του defencenet.gr δύο χρόνια μετά τα Δεκεμβριανά: "Είχαν προτείνει επέμβαση του Στρατού"


Δύο χρόνια μετά τα Δεκεμβριανά που άλλαξαν την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας και την οδήγησαν 18 μήνες μετά στην απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της, ένα από τα σημαντικότερα ρεπορτάζ του defencenet.gr στην πεντάχρονη πορεία του, η πιθανότητα επέμβασης στρατιωτικών δυνάμεων και η επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης (στρατιωτικός νόμος), επιβεβαιώνεται από δηλώσεις ενός εκ των κυρίων υπευθύνων εκείνου του όργιου χάους που έσπρωξε την χώρα στην πιο δύσκολη φάση της σύγχρονης ιστορίας της, του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης, Προκόπη Παυλόπουλου.

MONOPOLY Ενα διαρκές παιχνίδι

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Συμμετέχει και στο πυρηνικό πρόγραμμα του ΝΑΤΟ

Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη είναι σταθερά στη διάθεση της λυκοσυμμαχίας για μεταφορά και ρίψη ατομικών βομβών(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 23/11/2010)

«Δυστυχισμένος ο λαός που δεν έχει ήρωες, κι ακόμη πιο δυστυχισμένος αυτός που χρειάζεται ήρωες».

Κώστας Γεωργάκης 1948 – 1970
Φοιτητής της Γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1970 στη Γένοβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας.


Πανελλαδική πορεία για τους 11 ανήλικους «τρομοκράτες» της Λάρισας

Κάλεσμα για συμμετοχή στη Πανελλαδική πορεία στη Λάρισα το Σάββατο 27 Νοέμβρη
Ακριβώς μετά από δύο χρόνια -τι σύμπτωση- στις 9 Δεκέμβρη δικάζονται από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, οι 11 ανήλικοι «τρομοκράτες» της Λάρισας, με το ίδιο αρχικό κατηγορητήριο, βασισμένο στις διατάξεις του «τρομονόμου».
ληφθέντες κρατήθηκαν στα κρατητήρια, κάποιοι ξυλοκοπήθηκαν, ενώ στερήθηκαν στοιχειώδη δικαιώματά τους, όπως η επικοινωνία με δικηγόρο και με τους γονείς τους, μέχρις ότου «φτιαχτούν» οι καταθέσεις των αστυνομικών και οι διευθυντές των τραπεζών καταγράψουν τις ζημιές. (οι παραπάνω είναι οι μάρτυρες κατηγορίας).

Οι 19 νέοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος και αποφάνθηκε ότι αποτελούν το… νέο αίμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

Το κατηγορητήριο βαρύτατο και ανυπόστατο, βασισμένο στη ναζιστική αρχή της «συλλογικής ευθύνης» και μόνο στις –πανομοιότυπες- καταθέσεις των αστυνομικών, χωρίς προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου, χωρίς εξατομίκευση των κατηγοριών, χωρίς ταυτοποίηση προσώπου και πράξης. Μερικές από τις κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι ότι:

«….συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα/εγκληματική οργάνωση, η οποία λειτουργούσε σε οργανωμένη βάση και με κατανεμημένους ρόλους, που επεδίωκε την διάπραξη εμπρησμών……. η οποία δεν σχηματίστηκε περιστασιακά αλλά με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα και με υποδομή τέτοιας έκτασης και δυναμικής, που διέθετε ποικίλα τεχνικά μέσα πάσης φύσεως….και είχε την δυνατότητα να εναλλάσσεται και να αντικαθιστά τα μέλη της χωρίς να υφίσταται αλλαγή…»

Είναι η πρώτη φορά που ο αντιτρομοκρατικός νόμος ενεργοποιείται για να καταστείλει ένα κίνημα.
Πρόσφατα οι οκτώ ενήλικοι της… τρομοκρατικής ομάδας, οι 4 απ΄ αυτούς είχαν προφυλακιστεί για μήνες ως «επικίνδυνοι», παραπέμφθηκαν στο Συμβούλιο Εφετών. Το Συμβούλιο, βλέποντας το οφθαλμοφανές παράλογο και αστήριχτο της υπόθεσης, παρέπεμψε τους οκτώ με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Όμως οι ανήλικοι «συγκατηγορούμενοι» τους, παραπέμπονται σε δίκη στις 9 Δεκέμβρη, για τις ίδιες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος και με ενεργοποιημένες τις διατάξεις του τρομονόμου.

Λίγες μέρες νωρίτερα στις 1 Δεκέμβρη, δικάζονται και οι τέσσερις φοιτητές, που συνελήφθησαν στη στάση του λεωφορείου των ΤΕΙ, ως ύποπτοι λόγω εμφάνισης, με «ακράδαντο» στοιχείο ενοχής το ότι ήταν κοντά στη λαϊκή, όπου είχαν μοιραστεί τα τρόφιμα, μετά από απαλλοτρίωση σούπερ μαρκετ της Λάρισας, στις 11/2/2009. Για τους νέους αυτούς η κατηγορία είναι «ληστρική κλοπή κατά συναυτουργία», που μόνο σε συμμορίες ληστών αποδίδεται.

Πέρα από το ότι καμία ενοχή δεν αποδεικνύεται, επιπλέον η ευτελής αξία των αγαθών δεν δικαιολογεί κακουργήματα και είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το κατάστημα απέσυρε την μήνυση. Αλλά σ’ αυτό το τόπο «παραγράφονται» μόνο τα μεγάλα εγκλήματα ληστείας και σφετερισμού δημόσιου χρήματος και όταν είναι (δις)εκατομμύρια ευρώ.


Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά γεγονότα εντάσσονταν στο γενικότερο κλίμα καταστολής που είχε στόχο την τρομοκράτηση της νεολαίας που είχε βγει την περίοδο εκείνη δυναμικά στο προσκήνιο μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που ήταν η σπίθα που πυροδότησε το μεγαλύτερο εξεγερτικό γεγονός από την εποχή της μεταπολίτευσης.


Το πρωτόγνωρο αυτό κίνημα του Δεκέμβρη που απλώθηκε σε κάθε γωνιά της χώρας, συσπείρωσε χιλιάδες μαθητές/φοιτητές, νέους εργαζόμενους/άνεργους και μετανάστες, που βγήκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας ενάντια στην δολοφονική κρατική βία και τις πολιτικές της φτώχειας, της ανεργίας, της εμπορευματοποίησης, το στραγγαλισμό των νεολαϊστικων οραμάτων. Και το κυριότερο - αυτό που φόβισε τις δυνάμεις του συστήματος- ήταν ότι αυτή η κοινωνική εξέγερση, πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες, χειραφετημένες έξω από γραφειοκρατικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Από την πρώτη στιγμή η κοινωνία της Λάρισας θεώρησε ότι η εφαρμογή του τρομονόμου, εισάγει πιλοτικά το ενδεχόμενο ευρείας παρανομίας της κοινωνικοπολιτικής δράσης, προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και συνιστά ένα πολύ σοβαρό κρούσμα αυταρχισμού και θεσμικής εκτροπής.

Στην πόλη δημιουργήθηκε ένα μαζικό κίνημα αλληλεγγύης με πολλούς και πολύμορφους τρόπους, εκατοντάδες υπογραφές πολιτών, ψηφίσματα από δεκάδες φορείς της πόλης, αλλά και όλης της Ελλάδας, πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με κορυφαία στιγμή την πανελλαδική πορεία στις 17 Γενάρη του 2009 στη Λάρισα.

Το «πείραμα» της Λάρισας το εμπνεύστηκε η κυβέρνηση της ΝΔ, επιστρατεύοντας τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, όμως τώρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν καταργεί το «ιδιώνυμο της κουκούλας» όπως υποσχέθηκε, αλλά κάνει ένα ποιοτικό άλμα προς την ίδια κατεύθυνση.

Με τον Τρομονόμο Νο 3 που ψήφισε κρυφά (στο θερινό τμήμα της Βουλής), καταργεί τη διάταξη που είχε τεθεί ως ασφαλιστική δικλείδα για να μην συνιστά τρομοκρατική πράξη η τέλεση συγκεκριμένων αδικημάτων όταν συνδέονται με την άσκηση θεμελιωδών ατομικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Με λίγα λόγια πλέον όσοι διαδηλώνουν, ή απεργούν είναι… τρομοκράτες.

Οι δίκες αυτές θα αποτελέσουν μια πρόβα τζενεράλε, για τον ολοκληρωτισμό που θέλουν να επιβάλλουν, ώστε να θωρακίσουν το σύστημα από τις επερχόμενες κοινωνικές εκρήξεις. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι τέτοιες εκρήξεις θα προκληθούν, εξαιτίας του νέου μεσαίωνα που έχουν επιβάλλει με τις πολιτικές τους οι κυρίαρχοι οικονομικοί και πολιτικοί κύκλοι.

Πολιτικές που με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της κρίσης, από την μια επιδοτούν όσους καθημερινά ληστεύουν τον κοινωνικό πλούτο και λυμαίνονται τις ζωές μας, από την άλλη δημιουργούν «εσωτερικούς εχθρούς» και νέα ιδιώνυμα για κάθε κοινωνικοπολιτική αντίσταση και διαμορφώνουν όρους φυλακής για ολόκληρη την κοινωνία.

Γι αυτό έχει τεράστια πολιτική σημασία οι νέοι που δικάζονται στις 1 και 9 Δεκέμβρη να αθωωθούν και ο τρομονόμος να μην περάσει.

Καλούμε τα κινήματα, τις συλλογικότητες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φοιτητικούς συλλόγους, κάθε πολίτη σε όλη την Ελλάδα, κόμματα και φορείς, να πάρουν θέση και να δώσουν αυτή τη μάχη.

Καλούμε σε Πανελλαδική πορεία στη Λάρισα το Σάββατο 27 Νοέμβρη στη 13.00, Πλατεία Ταχυδρομείου , με σύνθημα :

Οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι ούτε νόμιμοι, ούτε παράνομοι είναι δίκαιοι και αναγκαίοι

Η εξέγερση δεν ποινικοποιείται - Ο τρομονόμος δεν θα περάσει

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Κάποιοι από αυτους που δολοφονήθηκαν πρίν τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Χάσαμε τους Διαμαντόπουλους και μείναμε με Αρμένηδες...

O subcomandante Marcos για την εξέγερση του Δεκέμβρη

Είμαστε τα παιδιά σας

Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Ετσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας...»


«...Εμείς πιστεύουμε στην πιο σωστή θεωρία που διανοήθηκαν τα πιο προοδευτικά μυαλά της ανθρωπότητας. Και η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας, είναι να γίνει αυτή η θεωρία πραγματικότητα για την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν εκινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά της και, ακριβώς, αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέρες χωρίς πείνα και πόλεμο. Για το σκοπό αυτό, αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Πιστεύω ότι, δικάζοντάς μας σήμερα, δικάζετε τον αγώνα για την ειρήνη, δικάζετε την Ελλάδα...»
(Νίκος Μπελογιάννης, από την απολογία του στο στρατοδικείο).

Η ματωμένη Κυριακή

Μια ειρηνική και άοπλη διαδήλωση του αθηναϊκού λαού...
...κατέληξε στο απροκάλυπτο αιματοκύλισμα

Η διαμόρφωση νέων θεσμών λαϊκής εξουσίας στην περίοδο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Οταν κατά τη διάρκεια της κατοχής φουντώνει το αντάρτικο και μια σειρά περιοχές ελευθερώνονται από τους χιτλερικούς κατακτητές, τα διορισμένα κοινοτικά συμβούλια, που είχαν χρεοκοπήσει στη συνείδηση του λαού, διαλύονται ή πέφτουν σε αδράνεια.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Επαφές του Ζέρβα με το 22ο Σώμα του Γερμανικού Στρατού (απ' το Πολεμικό Ημερολόγιο της Στρατιάς Ε').

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ:

Ο Oρκος του ταγματασφαλιτη

Ορκίζομαι εις τον Θεόν, τον άγιον τούτον όρκον, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ.

Πότε θα κάνει ξαστεριά

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί

Ένα το χελιδόνι

Λεβέντης

Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ: Η απαρχή της αγγλοαμερικανικής Κατοχής

Κυριακή 3 Δεκέμβρη 1944. Ο δυνατός χειμωνιάτικος ήλιος λούζει την πλατεία Συντάγματος κι αντανακλά στα κατάλευκα μάρμαρα του Άγνωστου Στρατιώτη. Το μεγάλο σιωπηλό τετράγωνο πάλλεται από ένα βουητό που έρχεται απ’ όλες τις κατευθύνσεις. Τεράστιες ανθρωποθάλασσες από τη λεωφόρο Β. Σοφίας, την Ερμού, τη Συγγρού κατευθύνονται στην πλατεία. Ηλικιωμένοι, χαροκαμένες μάνες και ορφανά διαδηλώνουν τη θέληση τους να διαφεντέψουν τον τόπο τους. Στην κεφαλή της πομπής μαυροντυμένες κρατούν ένα πανό που γράφει πως «Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα». Ωστόσο, το πλήθος είναι άοπλο. Ανεμίζει συμμαχικές σημαίες και πλακάτ που καλωσορίζουν τους «μεγάλους μας συμμάχους», τους «μεγάλους μας ελευθερωτές».

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Με όλη μου την φωνή

Ριζοσπάστης, 19 Ιουνίου 1945

Ριζοσπάστης 16 Ιουνίου 1945

«Το ΠΓ ενέκρινε τη δημοσίευση στο "Ριζοσπάστη", της απόφασης της 1ης Ολομέλειας της ΚΕ για τον Άρη Βελουχιώτη (Θανάση Κλάρα ή Μιζέρια). Ο Κλάρας, αφού μια φορά πρόδωσε και αποκήρυξε το ΚΚΕ γιατό λύγισε μπροστά στην τρομοκρατία του Μανιαδάκη ξαναζήτησε στον καιρό του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα να ξανα...στρώσει με το αίμα του την προδοσία του εκείνη που αναγνώρισε και καταδίκασε. Το ΚΚΕ τούδωσε τη δυνατότητα αυτή. Σήμερα όμως σε μια δύσκολη και κρίσιμη στιγμή, από δειλία και φόβο, παρά τις υποσχέσεις και τη συμφωνία που στα λόγια έδειξε, απειθαρχεί πάλι, ξαναπροδίδει το ΚΚΕ με την τυχοδιωκτική και ύποπτη δράση του που μονάχα τον εχθρό ευνοεί. Στο ΚΚΕ δεν έχει θέση κανένας οσοδήποτε ψηλά κι αν στέκει και οσοδήποτε μεγάλος κι αν είναι, όταν οι πράξεις του δεν συμβιβάζονται με το κοινό συμφέρον και όταν παραβιάζεται η δημοκρατική εσωκομματική πειθαρχία

Ριζοσπάστης στις 12 Ιουνίου 1945

«Ο σ. Ζαχαριάδης μάς ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε., αφού συζήτησε πάνω σε εκθέσεις που ήρθαν από διάφορες κομματικές οργανώσεις, αποφάσισε να καταγγείλει ανοικτά την ύποπτη και τυχωδιωκτική δράση του Άρη Βελουχιώτη (Θανάση Κλάρα ή Μιζέρια).
Ο Βελουχιώτης και ύστερα από τη σύναψη της συμφωνίας της Βάρκιζας συνέχισε τη δράση του. Η δράση αυτή, που μονάχα την αντίδραση μπορούσε να εξυπηρετήσει, γιατί της έδινε όπλα για να χτυπά το Κ.Κ.Ε., να παραβιάζει τη συμφωνία της Βάρκιζας και να δικαιολογεί τα εγκλήματά της, δεν επιτρέπει πια καμιά καθυστέρηση για την ανοικτή καταγγελία του Άρη Βελουχιώτη. Όπως είναι γνωστό, ο Βελουχιώτης (Θανάσης Κλάρας) στον καιρό της δικτατορίας του Μεταξά είχε πιαστεί και είχε κάνει δήλωση μετάνοιας και αποκήρυξης του Κ.Κ.Ε.»

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Γιατί αγωνίστηκα
Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και της περιοχής της! Από μέρους του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, σας φέρω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε, πρόκειται «να βγάλω λόγο». Μα ο λόγος μου αυτός δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ ούτε πως θα σας φτιάξω γεφύρια ή ποτάμια, όπως σας υποσχόντανε πως θα σας φέρουν οι παλιοί κομματάρχες. Ούτε και θα σας τάξω λαγούς με πετραχήλια. Δεν επιδιώκω ν' αποσπάσω επαίνους για τη ρητορική μου δεινότητα. Επιδιώκω απλώς ν' ακούσετε αυτά που θα σας πω. Προσέχτε. Θ' αρχίσω σαν τα παραμύθια:

Η πηγάδα διψάει φασίστες ζητάει...

Η μαύρη εθνική Πηγάδα από τον "Ιό"

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Η μαύρη εθνική Πηγάδα
 

Εδώ που τα λέμε, έχουν και οι ανά την Ευρώπην νοσταλγοί του ναζισμού το δίκιο τους. Αν δεν τιμήσουν αυτοί τους ομοϊδεάτες τους, οι οποίοι κείτονται στην Πηγάδα του Μελιγαλά, ποιος θα τους τιμήσει;